Aanmelding

Mijn persoonlijke gegevens

Straat*, Nr.*
Postcode*, Plaats*
Geboortedatum*

Uw toegangsgegevens

Gelieve een wachtwoord in te voeren dat bestaat uit minimaal 8 tekens incl. 2 speciale tekens of cijfers.

Word lid van de Tom Tailor Collectors Club

 • Bespaar vandaag reeds 10% op uw aankoop
 • Punten sparen en van voordeelacties genieten
 • Natuurlijk gratis en vrijblijvend

Mis geen enkel nieuwtje

Highlights uit de collectie, combinatietips en een 15% welkomstbon* voor u.

* Verplicht veld

AGB

der TOM TAILOR E-Commerce GmbH
Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg

 1. algeheel
 2. Order en totstandkoming van de overeenkomst
 3. Levering, verzendkosten en annuleringskosten
 4. Annuleringsbeleid
 5. Storting
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Garantie en beperking van aansprakelijkheid
 8. Verzameling en gebruik van gegevens
 9. Toepasselijk recht
 10. Geschillenbeslechting
 11. Exploitant van de online shop

1. ALGEMEEN

De volgende algemene voorwaarden van TOM TAILOR E-Commerce GmbH & Co. KG (hierna "TOM TAILOR" of ook wel "We/Wij" genoemd) zijn van toepassing op alle bestellingen van klanten (hierna ook "u" of "uw" genoemd) in de betreffende versie die op het tijdstip van bestellen van kracht was. Door uw bestelling accepteert u de algemene voorwaarden. Afwijkende regelingen zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.

2. BESTELLING EN SLUITEN VAN OVEREENKOMST

2.1. De presentatie van de artikelen en eventuele diensten zijn geen bindend aanbod. Uw bestelling is pas een aanbod, wanneer deze via het elektronische bestelproces van onze online shop onder www.tom-tailor.nl (hierna: "TOM TAILOR online shop/TOM TAILOR webshop"), resp. via onze hotline voor bestellingen op nummer 010-7131853 is geplaatst. Er is pas sprake van een overeenkomst wanneer wij het bestelde product aan u opsturen.

2.2 De ontvangst van uw bestelling inclusief details wordt per e-mail bevestigd. Deze bevestiging vormt geen aanvaarding van uw bestelling, maar is slechts bedoeld om u mee te delen dat uw bestelling door ons ontvangen is. Vervolgens bevestigen wij u in een andere email dat uw artikel is verzonden (hierna: "Verzendbevestiging"). De verzendbevestiging bevat bovendien verdere informatie met betrekking tot de gesloten overeenkomst.

2.3. TOM TAILOR behoudt zich het recht voor uw aanbod niet aan te nemen, in het bijzonder wanneer een artikel niet beschikbaar is of wanneer u rekeningen van eerdere leveringen ten onrechte niet hebt betaald. Wanneer TOM TAILOR een bestelling niet uitvoert, wordt u daarover ingelicht. Bestellingen worden alleen in gangbare hoeveelheden aanvaard.

2.4. Alle aangegeven prijzen zijn in Euro's en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting ("btw"). Eventuele verdere kosten, zoals leverings- en verzendkosten, worden afzonderlijk aangegeven.

2.5. De minimale bestelwaarde bedraagt € 24 (incl. btw).

2.6. Gedurende het elektronische bestelproces in de TOM TAILOR online shop kunt u eventuele fouten tijdens het invoeren altijd tot aan het afronden van uw bestelling (aanklikken van de "NU KOPEN"-knop) inzien en zo nodig herstellen. Klik daartoe op de knop "Winkelwagen" en controleer de gegevens. Indien noodzakelijk corrigeert u de gegevens van de betreffende artikelen in de winkelwagen door middel van de knoppen "Actualiseren" resp. "Verwijderen" In de laatste stap van de bestelling, voordat de "NU KOPEN"-knop aangeklikt kan worden, wordt in ieder geval een overzicht getoond van de door u gekozen artikelen. Controleer deze gegevens en herstel deze indien nodig door op de knop "Winkelwagen" te klikken en vervolgens de correcties door te voeren.

2.7. Het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend in de Duitse taal mogelijk.

2.8. Na het sluiten van de overeenkomst slaan we de tekst hiervan op. Deze tekst is voor u niet toegankelijk. U kunt de geldige algemene voorwaarden via http://www.tom-tailor.de/agb oproepen en uitprinten.

3. LEVERING, VERZENDKOSTEN EN HERROEPING

3.1. Bestellingen en leveringen zijn uitsluitend binnen Nederland mogelijk. De levering wordt verzorgd door PostNL. De levering volgt in twee tot vier werkdagen na de bestelling. Bij een bestelling met vooruitbetaling, twee tot vier werkdagen nadat uw betaling bij ons is geboekt.

3.2. TOM TAILOR berekend voor elke bestelling verzendkosten van € 0,99.

3.3. 3.3. Het retourneren van bestelde goederen via PostNL is kosteloos en kan via alle filialen van PostNL geregeld worden. Gebruik voor het retourneren het bij de goederen bijgesloten retourformulier.

HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in bezit genomen hebt c.q. heeft.

Om uw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet u ons (TOM TAILOR E-Commerce GmbH & Co. KG, c/o arvato distribution GmbH, Schleefstraße 266, 44287 Dortmund, Duitsland, Telefono: 010-7131853, Fax:010-7131854, E-Mail: e-shop@tom-tailor.at) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mailbericht) op de hoogte stellen van uw besluit, het contract te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, dit is echter niet vereist.

Voor het naleven van de herroepingstermijn is het voldoende als de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzonden wordt.

GEVOLGEN HERROEPING

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen restitueren. Dit geldt echter niet voor de extra kosten, indien gekozen is voor een ander soort levering als de door ons aangeboden gunstigste standaardlevering. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat bij de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is. U ontvangt ten gevolge van deze terugbetaling in geen geval vergoedingen. We kunnen terugbetaling weigeren tot het moment dat we de artikelen weer ontvangen hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd, dat de artikelen teruggezonden zijn, al naargelang van hetgeen zich het eerst voordoet.

De artikelen moeten onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop wij over de herroeping van het contract op de hoogte zijn gesteld, aan ons, TOM TAILOR E-Commerce GmbH & Co. KG, c/o arvato distribution GmbH, Schleefstraße 266, 44287 Dortmund, retour gezonden of afgegeven worden. Door de artikelen voor afloop van de termijn van veertien dagen te verzenden wordt de termijn veiliggesteld.

Wij betalen de kosten die zijn verbonden aan de retourzending van de artikelen.

U bent alleen verantwoordelijk voor eventueel waardeverlies van de artikelen, wanneer bij controle van de artikelen op de aard, eigenschappen en het functioneren ervan blijkt, dat dit waardeverlies terug te leiden is op niet-noodzakelijk gebruik.

MODEL VAN HET HERROEPINGSFORMULIER

Model herroepingsformulier

(Vul dit formulier in en stuur het aan ons terug wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.)

— An TOM TAILOR E-Commerce GmbH, c/o arvato distribution GmbH, Schleefstraße 266, 44287 Dortmund,Duitland Telefax: 0800-9933400, E-Mail: e-shop@tom-tailor.nl:

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende artikelen (*)/ het verrichten van de volgende dienst (*)

— — Besteld op(*)/ontvangen op(*)

— — Naam consument(en)

— — Adres consument(en)

— — Handtekening consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

— Datum

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

5. BETALING

5.1. De op het moment van de bestelling in de TOM TAILOR online shop aangegeven prijzen zijn geldig. De in een catalogus aangegeven prijzen blijven geldig tot de datum die in de betreffende catalogus is vermeld.

5.2. Bij een elektronische bestelling via onze online shop kunt u naar keuze met creditcard (VISA of Mastercard) of via PayPal betalen of - vooropgesteld dat je voldoet aan de kredietwaardigheidstoets (zie punt 8.3 van deze algemene voorwaarden) - op rekening kopen.

5.3. Wanneer je op rekening koopt, dan moet het factuurbedrag 14 dagen na ontvangst van de artikelen zijn betaald. Daarentegen is het factuurbedrag meteen verschuldigd, als er voor meer dan één vordering sprake is van een betalingsachterstand. Bij betaling per creditcard vindt de afschrijving plaats na verzending van de artikelen.

5.4. Wanneer enkele op de rekening vermelde artikelen al teruggezonden zijn, bent u gerechtigd het factuurbedrag te verminderen met de prijs van de teruggezonden artikelen. Bij betaling onder rembours wordt de koopprijs (zonder rembourskosten) van de geretourneerde artikelen door TOM TAILOR niet in contanten, maar per cheque vergoed.

5.5. Mocht een vordering achterstallig worden, dan zijn alle vorderingen meteen opeisbaar. Verder is TOM TAILOR gerechtigd, wettelijke vertragingsrente, voor de tweede en elke verdere aanmaning totale aanmaningskosten ter hoogte van telkens € 2,50 in rekening te brengen, waarbij telkens de mogelijkheid wordt geboden aan te tonen, dat TOM TAILOR door de desbetreffende aanmaning geen schade berokkend is of dat de schade aanzienlijk lager is dan de totale kosten. TOM TAILOR behoudt zich het recht voor aan te tonen, dat door het behandelen van de desbetreffende aanmaning een hogere schade is ontstaan. In geval van betalingsachterstand ben je verplicht om alle kosten, onkosten en contante kosten te vergoeden, die TOM TAILOR ten behoeve van aanspraken moet maken. Onverminderd de procesrechtelijke plicht tot vergoeding van de kosten, worden tot kosten van een incasso ook alle buitengerechtelijke (volgens een bepaald tarief bepaalde) kosten gerekend voor het inschakelen van een incassobureau met vergunning en een bevoegde advocaat.

5.6. Wij behouden ons het recht voor het artikel pas te leveren wanneer er vooruitbetaald is. Dit zullen wij de klant tijdig op voorhand laten weten door middel van een pro forma factuur.

5.7. TOM TAILOR behoudt zich het recht voor slechts bepaalde betalingsvormen toe te laten bij negatief resultaat van een adres- en kredietwaardigheidscontrole.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het artikel blijft eigendom van TOM TAILOR totdat de openstaande vordering geheel is betaald.

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

7.1. Er gelden wettelijke garantieregelingen. Daardoor hebt u in geval van gebreken het recht om aanspraak te maken op garantie. Wanneer artikelen worden teruggezonden met het doel het recht op garantie in te roepen, vragen wij u om de gebreken te benoemen.

7.2. TOM TAILOR is onbeperkt aansprakelijk voor zover de schadeoorzaak berust op opzet of grove nalatigheid. Verder zijn wij aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke plichten, waarvan de schending het tot stand komen van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van die plichten die een correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en waarop doorgaans vertrouwd kan worden dat ze nageleefd worden. In dit geval zijn wij slechts aansprakelijk voor de voorspelbare, voor de overeenkomst typische schade. TOM TAILOR is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere dan in de hiervoor genoemde zinnen genoemde plichten. Bij schending van leven en gezondheid, in geval van letsel, voor een gebrek na aanvaarding van een garantie m.b.t. de kwaliteit van het product en bij arglistig verzwegen gebreken gelden de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen niet. Aansprakelijkheid op grond van de wet productaansprakelijkheid blijft onaangetast. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

8. INZAMELING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

8.1. Wij slaan in het kader van onze zakenrelatie uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens, op en gebruiken deze ter nakoming van de overeenkomst. Wij dragen uw gegevens over aan het met de levering belaste verzendbedrijf, zover dit noodzakelijk is om de goederen te leveren. Voor de afwikkeling van betalingen dragen wij uw betalingsgegevens over aan de met de betaling belaste kredietinstelling.

8.2. Als u niet meer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of als deze onjuist zijn geworden, zullen wij deze gegevens overeenkomstig aanwijzing, in het kader van de wettelijke bepalingen, verwijderen, corrigeren of blokkeren. Op verzoek ontvangt u kosteloos informatie over alle bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens met betrekking tot uw persoon.

8.3. Met uw bestelling en de aanvaarding van deze algemene voorwaarden stemt u ermee in, dat wij met het oog op de kredietwaardigheidscontrole persoonsgegevens, namelijk uw naam, geboortedatum en adres evenals informatie over de hoogte en de vervaldatum van de vordering via de firma BFS finance GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 te Verl doorgeven aan de firma Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 te Baden-Baden. Verder stemt u ermee in, dat wij informatie met betrekking tot uw bestaande betaalgedrag en informatie over kredietwaardigheid op basis van mathematisch-statistische procedures met gebruikmaking van adresgegevens inwinnen via de firma BFS finance GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 te Verl bij de firma Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 te Baden-Baden. Houd er rekening mee, dat wij bij negatief uitsluitsel over uw bestaande betaalgedrag voor het waarborgen van onze belangen geen toestemming kunnen verlenen voor het betalen op rekening. Wanneer niet volgens de overeenkomst wordt gehandeld (bijvoorbeeld bij onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst op grond van betalingsachterstanden, een aangevraagd rechterlijk bevel tot betaling bij een onbetwiste vordering alsook bij executiemaatregelen), draagt TOM TAILOR gegevens over deze niet volgens de overeenkomst afgewikkelde handeling onder de voorwaarden van § 28 a van de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens over aan de Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 te Baden-Baden. Deze meldingen worden alleen in die gevallen gedaan, voor zover dit na afweging van alle desbetreffende belangen toelaatbaar is en daardoor uw rechtmatige belangen niet benadeeld worden.

U kunt uw toestemming te allen tijde op aanvraag bij TOM TAILOR inzien en eventueel met gevolgen voor de toekomst herroepen. Stuur je herroeping aan e-shop@tom-tailor.de of aan TOM TAILOR E-Commerce GmbH & Co. KG, Postfach 1700, 31817 te Springe.

8.4. Verdere bijzonderheden met betrekking tot verwerking van gegevens, bijvoorbeeld bij een bezoek aan onze website, zijn geregeld in onze privacyverklaring.

9. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten en afspraken tussen jou en TOM TAILOR is Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (UN Convention on the International Sales of Goods; CISG).

10. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Online beslechting van geschillen conform art. 14, lid 1 ODR-VO:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) aan. Je vindt hier de link ec.europa.eu/odr

TOM TAILOR E-Commerce GmbH & Co. KG is niet bereid en verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillencommissie voor consumenten.

11. EXPLOITANT VAN DE ONLINE SHOP

TOM TAILOR E-Commerce GmbH, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg

Amtsgericht Hamburg: HRA 148471

vertegenwoordigd door de beherende vennoot (persoonlijke aansprakelijkheid): TOM TAILOR Verwaltungs-GmbH, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, Amtsgericht Hamburg: HRB 148471

Deze worden vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurders: Thomas Dressendörfer, Dr. Maik Kleinschmidt

VAT-Ident-No.: NL823558812B01

Telefoon : 010-7131853,Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur
Fax :010-7131854

E-Mail: e-shop@tom-tailor.nl

Wacht even