1. Algemeen

De op het moment van bestelling geldende versie van de onderstaande algemene voorwaarden is van toepassing op bestellingen die worden gedaan via de E-shop van TOM TAILOR. Door een bestelling te plaatsen erkent u de geldigheid van deze algemene voorwaarden. Afwijkende voorschriften zijn niet van toepassing voor zover er niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen.

 

2. Bestelling

2.1. De aanbiedingen en artikelpresentaties in de E-shop van TOM TAILOR vormen geen bindend aanbod van TOM TAILOR E-Commerce GmbH (hierna te noemen: TOM TAILOR). Het aanbod komt pas tot stand door uw bestelling. Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling en de details daarvan per e-mail. Deze bevestiging vormt geen aanvaarding van uw bestelling, maar is alleen bedoeld om u erover te informeren dat uw opdracht bij ons is binnengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand als wij de bestelde goederen aan u verzenden. 2.2. TOM TAILOR behoudt zich het recht voor uw aanbod niet te accepteren, indien een artikel niet leverbaar is of indien u rekeningen voor eerdere leveringen ten onrechte niet hebt betaald. Als TOM TAILOR een bestelling niet uitvoert, delen wij u dit zo snel mogelijk mee. Bestellingen worden uitsluitend in voor consumenten gebruikelijke hoeveelheden aangenomen. 2.3. Alle vermelde prijzen worden weergegeven in euro en zijn inclusief de wettelijk geldende omzetbelasting. Eventuele lever- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld. 2.4. De minimale bestelwaarde bedraagt EUR 24 (incl. BTW).

 

3. Levering, retourzendingen en verzendkosten

3.1. Leveringen zijn uitsluitend binnen Nederland mogelijk. De levering wordt verzorgd door PostNL. De levering volgt in twee tot vier werkdagen na de bestelling. Bij een bestelling met vooruitbetaling, twee tot vier werkdagen nadat uw betaling bij ons is geboekt. 3.2. TOM TAILOR berekend voor elke bestelling verzendkosten van EUR 3,95. 3.3. Het retourneren van bestelde goederen via PostNL is kosteloos binnen Nederland en kan via alle filialen van PostNL geregeld worden. Gebruik voor het retourneren het bij de goederen bijgesloten retourformulier.

 

4. Informatie over het herroepingsrecht

Het ontbindingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 60 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De ontbindingstermijn verstrijkt 60 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons (TOM TAILOR E-Commerce GmbH, c/ o arvato distribution GmbH, Schleefstraße 266, 44287 Dortmund, Duitsland, Fax:010-7131854 (Nederland), E-Mail: e-shop@tom-tailor.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding, maar bent hiertoe niet verplicht . Om de ontbindingsstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken. Gevolgen van de ontbinding Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient ons (TOM TAILOR E-Commerce GmbH, c/o arvato distribution GmbH, Schleefstraße 266, 44287 Dortmund, Duitsland) de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te ontbinden aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken: Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen binnen Nederland. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen. Modelsformulier voor de ontbinding (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden) — Aan TOM TAILOR E-Commerce GmbH, c/o arvato distribution GmbH, Schleefstraße 266, 44287 Dortmund, Duitsland, Telefax: 010-7131854, E-Mail: e-shop@tom-tailor.nl: Ik/Wij * deel/delen * u hierbij mede dat ik/wij * onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst * ontbinden * — Besteld op */Ontvangen op *

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

5. Betaling

5.1. De prijzen die op het tijdstip waarop u uw bestelling plaatst staan vermeld gelden. 5.2. U kunt de goederen naar keuze op rekening, betalingen vooraf, via creditcard met iDeal of met PayPal betalen. Betaling door het sturen van contant geld of een cheque is uitgesloten. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van verlies. 5.3. Onze onafhankelijke partner Riverty biedt u de mogelijkheid om op rekening te kopen. Riverty is een dienst van Riverty GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl (hierna: Riverty). Dit bedrijf voert het gehele traject van uw aankoop op rekening zelfstandig uit. Hiervoor dragen wij de vordering die voortvloeit uit uw bestelling volledig over aan Riverty. U dient uw bestelling dienovereenkomstig te betalen op de Riverty-rekening. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een e-mail van Riverty met daarin uw factuur en alle informatie die nodig is voor uw betaling, zoals rekeninggegevens en betalingstermijn. Het factuurbedrag dient te worden overgemaakt op de door Riverty aangegeven rekening onder vermelding van het factuurnummer. De betalingstermijn is in de regel 14 dagen na ontvangst van de goederen. Betaalt u uw factuur niet binnen de door Riverty gestelde termijn, dan bent u in verzuim. De volledige, gedetailleerde voorwaarden voor de door Riverty aangeboden aankoop op rekening vindt u hier. Bij vragen staat het Riverty -servicecentrum voor u klaar per e-mail op customercare@riverty.nl of telefonisch via +31 020 7 230 270 (maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur). Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften van TOM TAILOR E-Commerce GmbH en Riverty GmbH verwerkt. 5.4. Wanneer u enkele op de factuur vermelde artikelen al heeft teruggezonden, hebt u het recht de prijs van de teruggezonden artikelen in mindering te brengen op het vermelde factuurbedrag. 5.5. Mocht u een van onze vorderingen niet tijdig betalen, dan zijn alle vorderingen direct betaalbaar. Bovendien heeft TOM TAILOR het recht de wettelijke vertragingsrente plus voor de tweede en elke volgende aanmaning een vast bedrag aan aanmaningskosten van EUR 7,50 in rekening te brengen, waarbij u altijd het recht hebt aan te tonen dat TOM TAILOR door de desbetreffende aanmaning geen enkele schade lijdt of dat de schade aanzienlijk lager is dan de vaste aanmaningskosten. TOM TAILOR behoudt het recht voor aan te tonen dat door het verwerken van de desbetreffende aanmaning hogere schade is ontstaan. In het geval van betalingsverzuim bent u verplicht om alle kosten, onkosten en contante uitgaven te voldoen die TOM TAILOR moet maken om onze vorderingen op passende wijze te incasseren. De kosten van het incasseren van een vordering omvatten, ongeacht een procesrechtelijke verplichting tot vergoeding van de kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten (volgens tarief) van een incassobureau waaraan een concessie is verleend en die van een daartoe ingeschakelde advocaat. 5.6. In afzonderlijke gevallen behouden wij ons het recht voor de artikelen pas na een aanbetaling als vooruitbetaling te leveren. Dit zullen wij tijdig en vooraf aan de klant bekend maken en met de klant afstemmen. 5.7. TOM TAILOR behoudt zich het recht voor om bij een negatief resultaat van de controle van adres en kredietwaardigheid uitsluitend bepaalde betaalwijzen toe te staan.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

Totdat de openstaande vordering volledig is betaald, blijven de goederen eigendom van TOM TAILOR.

 

7. Garantie en aansprakelijkheidsbeperking

7.1. Indien geleverde artikelen duidelijk waarneembare materiaal- of fabricagefouten hebben, waaronder ook transportschade valt, dient u TOM TAILOR of de medewerker van PostNL die de artikelen aflevert, direct bij wijze van klacht op de hoogte te stellen van de fout. Indien u dit nalaat, heeft dit geen consequenties voor uw wettelijke aanspraken. 7.2. Voor alle defecten aan onze goederen die tijdens de wettelijke garantietermijn optreden gelden, naar keuze voor u, de wettelijke aanspraken op naleving achteraf in de vorm van herstel van het defect of levering van een defectvrij artikel en – als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – de verdere aanspraken op korting of het ongedaan maken van de overeenkomst, en daarnaast op schadevergoeding. 7.3. TOM TAILOR is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust. Verder zijn wij aansprakelijk voor schending van wezenlijke verplichtingen als gevolg van lichte nalatigheid, voor zover die schending het realiseren van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waaraan voldaan moet worden om behoorlijke uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk te maken en op de naleving waarvan u regelmatig vertrouwt. In dit geval zijn wij echter slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor dergelijke overeenkomsten. TOM TAILOR is niet aansprakelijk voor schending als gevolg van lichte nalatigheid van andere verplichtingen dan zoals bedoeld in de voorafgaande zinnen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij dodelijk of lichamelijk letsel of gezondheidsschade, voor gebreken bij aanvaarding van een garantie voor de gesteldheid van het product en bij met boos opzet verborgen gebreken. De aansprakelijkheid ingevolge de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) blijft onverminderd van kracht. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en derden die door ons zijn ingeschakeld om aan onze verplichtingen te voldoen.

 

8. Verzameling en gebruik van gegevens

8.1. De persoonsgebonden gegevens waarvan wij kennis nemen in het kader van onze zakelijke relatie met u, bijv. uw naam en uw contactgegevens, worden door ons uitsluitend opgeslagen en gebruikt om aan de overeenkomst te kunnen voldoen (Artikel 6 par. 1 zin 1 verlicht b van de algemene verordening gegevensbescherming). Wij geven uw gegevens alleen maar door aan de bezorgdienst die de levering voor ons uitvoert, voor zover dit nodig is voor het leveren van de goederen. Voor de afhandeling van betalingen geven wij uw betaalgegevens door aan de kredietinstelling die belast is met het afwikkelen van de betaling. 8.2. Mocht u niet langer instemmen met het opslaan van uw persoonsgebonden gegevens of mochten deze gegevens niet meer kloppen, dan wissen, corrigeren of blokkeren wij uw gegevens indien u ons daartoe instructies geeft, conform de wettelijke bepalingen. Desgewenst krijgt u van ons kosteloos informatie over alle over u door ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens. 8.3. Als onderdeel van het bestelproces bieden wij u ook de mogelijkheid om op rekening te betalen. Deze service wordt uitgevoerd door onze onafhankelijke partner Riverty. Riverty is een product van Riverty GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl (hierna: Riverty). Als je ervoor hebt gekozen om op rekening te kopen via AfterPay, geef je ons toestemming om de informatie te hebben die nodig is om je aankoop op rekening te verwerken (zoals voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, informatie over goederen, Verzend- en facturatie adres) naar Riverty. Riverty evalueert deze informatie en geeft deze, indien er een gerechtvaardigd belang is, door aan kredietinformatiebureaus voor krediet-controle. Uw gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Riverty. 8.4. Verdere bijzonderheden over de verwerking van gegevens, bijvoorbeeld bij het bezoeken van onze website, zijn geregeld in onze privacyverklaring.

 

9. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de u en TOM TAILOR is Duits recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

10. Klachtenprocedure

De Europese Commissie zet binnenkort een platform bereid voor het bijlegen van online conflicten (OS). De link stellen wij hier bereid: ec.europa.eu/odr Opmerking, overeenkomstig de consument geschillenbeslechtings wet: De TOM TAILOR e- commerce GmbH is niet bereid en verplicht deel te nemen in geschillenbeslechtingsprocedures met de geschillencommissie.

 

11. Exploitant van de online shop

TOM TAILOR E-Commerce GmbH, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, Duitsland Amtsgericht Hamburg: HRB 148471 Deze worden vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder: Paul Pörtner, Christian Werner, Behija Karup VAT-Ident-No.: NL823558812B01 Fax: 010-7131854 (Nederland) E-Mail: e-shop@tom-tailor.nl

 

15% korting*

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 15% korting op je volgende aankoop.